×

Home

Lỗi Chung

Android

IOS
1.7. Biên bản điện tử không có chữ ký KH

Nhận diện khi có lỗi:

    Biên bản điện tử không có chữ ký KH

Xử lý lỗi:

    1. TPKD kiểm tra thông tin hợp đồng (Quản lý hợp đồng/History KH/Biên bản điện tử), xem có chữ ký hay chưa ?
        - Nếu có báo lại cho IBB
        - Nếu chưa có chuyển QA kiểm tra

    2. QA kiểm tra HĐ đã được xác nhận hay chưa ?
        - Nếu chưa thì xác nhận, yêu cầu IBB hướng dẫn KH xác nhận
        - Nếu đã xác nhận mà không có chữ ký, tổng hợp gửi về ISC xử lý