×

Home

Lỗi Chung

Android

IOS
1.8. Thiếu câu lệnh KM đầu tháng

Nhận diện khi có lỗi:

    Không có số HĐ

Xử lý lỗi:

Đầu tháng các đơn vị BDD, PayTV chưa tạo CLKM
    - Đối với CLKM Internet: liên hệ BDD
    - Đối với CLKM truyền hình: liên PayTV