×

Home

Lỗi Chung

Android

IOS
3.1. Chứng thực FPT

Nhận diện khi có lỗi:

Xử lý lỗi:

Bước 1: - Vào Cài đặt chọn Cài đặt chung


- Chọn Cấu hình


- Chọn FPT TELECOM JOINT STOCK CO…


- Click Tin cậy “FPT TELECOM JOINT STOCK CO…” , chọn Tin cậy


- Kết quả sau khi chọn Tin cậy


Bước 2: Sau đó mở lại ứng dụng MobiSale và lấy thông tin Device IMEI.