×

Home

Lỗi Chung

Android

IOS
1.11. Lỗi dữ liệu không toàn vẹn (trên Android) hoặc 203 (trên iOS)

Nhận diện khi có lỗi:

Giao diện lỗi


Xử lý lỗi:

- Sale kiểm tra nội dung nhập thông tin xem có các ký tự đặc biệt không
=> Lỗi thông báo không sử dụng các ký tự đặc biệt.