×

Home

Lỗi Chung

Android

IOS
1.10. Lỗi “không chọn được ảnh” trên mobisale

Nhận diện khi có lỗi:

Xử lý lỗi:

- Bước 1: Vào chức năng khảo sát => chọn ảnh.


- Bước 2: Trong màn hình chọn ảnh => Menu trái


- Chọn 1 ứng dụng xem ảnh.


- Bước 3: Chọn ảnh cần up.