×

Home

Lỗi Chung

Android

IOS
1.5. MobiSale thu tiền, nhưng không có số HD

Nhận diện khi có lỗi:

    Không có số HĐ

Xử lý lỗi:

    - IBB vào mobisale chọn PĐK đó để lên lại HĐ