×

Home

Lỗi Chung

Android

IOS
1.2. Tạo hợp đồng bị lỗi time out

Nhận diện khi có lỗi:

Xử lý lỗi:

    Gặp trường hợp này, thì Saleman chờ 15 phút sẽ có SMS .