×

Home

Lỗi Chung

Android

IOS
1.6. Đăng nhập member, không thấy biên bản điện tử

Nhận diện khi có lỗi:

    Đăng nhập member, không thấy biên bản điện tử

Xử lý lỗi:

    IBB chờ từ 15-20 phút, sau 20 phút không có biên bản, liên hệ TPKD/QA chi nhánh, TPKD/QA kiểm tra biên bản ở (Quản lý hợp đồng/History KH/Hợp đồng điện tử)
        • Nếu có thông báo cho IBB
        • Nếu không có tổng hợp chuyển QA tổng hợp gửi ISC xử lý