×

Home

Lỗi Chung

Android

IOS
3.2. Trường hợp device IMEI 000000000000 từ IOS 10 trở lên

Nhận diện khi có lỗi:

Xử lý lỗi:

  1. Update IOS lên version mới nhất
  2. Thao tác theo hướng dẫn
  3. Nhờ TPKD kích hoạt lại IMEI sau khi thao tác thành công.

Chú ý: Anh/Chị không được sử dụng IMEI 0000 để đưa TPKD kích hoạt