×

Home

Lỗi Chung

Android

IOS
3.5. Hệ điều hành IOS không hiển thị nội dung HĐ

Nhận diện khi có lỗi:

• Không hiển thị thông tin hợp đồng

Xử lý lỗi:

• B1: Download chương trình Adobe Acrobat Reader hoặc Foxit PDF từ App store.


• B2: Khi xem biên bản điện tử chọn Thêm... (More...) menu bên trái --> chọn xem trên Adobe Acrobat Reader