×

Home

Lỗi Chung

Android

IOS
1.9. Chuyển chi nhánh không vào được Mobisale

Nhận diện khi có lỗi:

Đăng nhập tài khoản mới không được.

Xử lý lỗi:

Bước 1: TPKD Dissable tài khoản cũ

Bước 2: TPKD Enable tài khoản mới